۰۸ تیر ۱۳۹۶
29 June 2017
  • چرا معاونت امور زنان و خانواده موفق عمل نکرد؟/ شعارهایی که در حد شعار باقی ماند!
  • ولی مراد: برای طرح و پی گیری مطالبات زنان دست به قلم شوید
  • لطفا معاونت امور زنان و خانواده خود را به فرد دیگری بسپارید؛ نامه شورای همکاری های زنان به رئیس جمهور
  • نقدی بر اقدام شتابزده دولت در ایجاد یک سندملی
  • نامه شورای همکاری های زنان در اعتراض به قانونشکنی صداوسیما
دایر شده توسط نگاه نرم