• نامه سرگشاده/ موضوع: معاونت اجرایی پردیس تئاتر تهران را به دلیل چادر و حجاب برکنار می کنند.
  • ستاد ملی زن و خانواده یک جلسه در ۵ سال بدون حضور اعضای اصلی/ مسائل اصلی حوزه زنان گم شده است.
  • لایحه تامین امنیت زنان و غفلت از طرح موضوع حجاب در آن
  • لایحه تأمین امنیت زنان کپی‌برداری از قوانین غربی است/ بین‌المللی کردن شاخص‌های عدالت جنسیتی ممکن نیست
  • رفع خشونت از زنان با"خانواده محور"ی یا "کپی برداری از غرب"
دایر شده توسط نگاه نرم