۰۲ شهریور ۱۳۹۶
24 August 2017
  • جناب رئیس جمهور؛ غفلت از شما، شرمندگی اش برای ما زنان و مادران
  • "باید"ها و "نباید"های فعالیت پست های "امور زنان و خانواده"
  • سهم زنان در دولت یازدهم "حرف" و دیگر هیچ
  • توران ولی مراد: مطالبه اصلی زنان، عملی شدن شعار های سی ساله است
  • چرا معاونت امور زنان و خانواده موفق عمل نکرد؟/ شعارهایی که در حد شعار باقی ماند!
دایر شده توسط نگاه نرم