۲۰ آذر ۱۳۹۶
11 December 2017
  • حضور زنان در ورزشگاه یک بازی است در زمین مطالبات زنان که مطالبات اصلی فراموش شود./ یادداشت تلگرامی/۲۰ آذر
  • بی برنامگی مدیران و پراکندگی، عامل ماندگاری مشکلات زنان
  • ولی مراد: لزوم چینش فراجناحی معاونت زنان برای پیشگیری از تکرار اشتباهات/ زنان بدون راهبرد!
  • خانواده، بی سرپرست است
  • از یادداشت های تلگرامی/۲۱مهر؛ معاونت امور زنان و خانواده اگر در اجرا وارد شود به این معنی است که از وظیفه اصلی و ماموریت خود وامانده.
دایر شده توسط نگاه نرم